Nákupný košík

V košíku nie sú vložené žiadne položky...

Ochrana osobných údajov

Kupujúci potvrdzuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v informačnom systéme "Internetový obchod" (ďalej len "IS-IO") označením príslušného políčka súhlasu (  ) pri registrácii alebo pri potvrdení objednávky. Súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov môže udeliť dotknutá osoba iba, ak dovŕšila 16 rokov veku (§15,ods.(1) zákona č.18/2018 Zz.). Súhlas s poskytnutím osobných údajov osoby mladšej ako 16 rokov môže poskytnúť len jej zákonný zástupca. Kupujúci môže kedykoľvek po prihlásení sa do internetového obchodu opravovať svoje osobné údaje. Kupujúci môže kedykoľvek písomne požiadať zodpovednú osobu prevádzovateľa IS-IO o výpis zo svojich osobných údajov, ktoré o ňom prevádzkovateľ v IS-IO spracúva, alebo odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v IS-IO. Kupujúci má právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona č.18/2018 Zz.

Evidenčný list informačného systému : "Internetový obchod"

 1. Názov prevádzkovateľa : Marko MT, s.r.o.
  Sídlo : Kollárova 79/5592, 036 01 Martin, Slovenská republika
  Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
  IČO prevádzkovateľa : 36718301
 2. Štatutárny zástupca : Ing. Daniel Mrník, Ing. Jozef Turek, konatelia spoločnosti
 3. Zodpovedná osoba : markomt@markomt.sk, +421 43 4906 125
 4. Identifikačné označenie informačného systému : Internetový obchod
 5. Účel spracúvania osobných údajov : vedenie obchodnej korešpondencie, vystavovanie kúpnych zmlúv, vystavovanie daňových dokladov (faktúr), zasielanie objednaného tovaru, marketing prevádzkovateľa
 6. Zoznam osobných údajov: Titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty (e-mail), dátum registrácie, dátum posledného prihlásenia, počet objednávok
 7. Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov od registrácie, resp. posledného prihlásenia sa užívateľa do účtu v e-shope. Ak sa užívateľ počas 5-tich rokov neprihlási do svojho účtu, bude účet automaticky zrušený a osobné údaje vymazané. Na základe žiadosti dotknutej osoby-užívateľa o zrušenie účtu bude prihlasovací účet zrušený a osobné údaje vymazané do 5-tich pracovných dní od doručenia žiadosti. Ak boli na základe objednávky užívateľa vytvorené daňové doklady, tieto budú uchovávané po dobu podľa platných predpisov (napr. zákon č.431/2002 Zz. o účtovníctve, zákon č.222/2004 o dani z pridanej hodnoty).
 8. Okruh dotknutých osôb : kupujúci – fyzické osoby
 9. Okruh užívateľov : oprávnené osoby firmy Marko MT,s.r.o., oprávnení príjemcovia: prepravné spoločnosti, orgán dozoru (SOI), daňový úrad.
 10. Právny základ informačného systému : §13,ods.(1)b) zákona č.18/2018 Zz. o ochrane osobných údajov, zákon č.431/2002 Zz. o účtovníctve, zákon č.222/2004 Zz. o dani z pridanej hodnoty, zákon č.513/1991 Zz. Obchodný zákonník, zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č.22/2004 o elektronickom obchode, zákon č.108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 11. Forma zverejnenia osobných údajov : osobné údaje nie sú zverejňované ani poskytované tretím osobám okrem oprávnených osôb a oprávnených príjemcov. Cezhraničný tok a prenos údajov do tretích krajín sa nevykonáva.
 12. Všeobecná charakteristika opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov :
  Prístup do informačného systému je chránený heslom a je realizovaný zabezpečeným pripojením (https). Databáza je uložená na zabezpečených servroch sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ je zmluvne viazaný mlčanlivosťou a povinnosťou zabezpečiť ochranu uložených osobných údajov.
 13. Sprostredkovateľ : IT Studio, s.r.o., Berkova 444/8, 612 00 Brno, Česká Republika
 14. Dátum začatia spracúvania osobných údajov : 1.10.2009